Vad ska man rösta på lokalt?

Nu när jag är mer aktiv i politiken ser jag delvis hur det är väldigt mycket fokus i media på nationella saker, men lokalt är det svårt att veta vad partier egentligen vill, och kan bestämma. Så jag tänkte kan vara värt att ge lite inspel, som kan påverka i vad man ska rösta på i lokalvalet.

Så vad bestämmer politiker lokalt? Jag har delat upp i lite olika områden:

Miljö

Kommunal påverkansfaktor: rätt stor

Denna är komplex. Många saker bestäms lokalt, men många stora bestäms nationellt. Lokalt kan man med miljö tex: ställa krav på biltrafiken på olika platser, och alla egna fordon som kommunen har. Hur mycket cykelvägar ska byggas, och hur lätt är det för bilar eller bussar att komma fram är allt lokala saker. Ställa krav på lokala energibolag (som väldigt ofta är lokala) och hur de ska jobba med förnyelsebar energi eller fjärrvärme och liknande. Man kan även påverka miljön genom att tex använda köpa in miljösmart skolmat eller mat till alla äldreboenden, som är en väldig stor mängd.
Samtidigt är det mycket man inte kan bestämma. Koldioxidutsläpp och skatter av miljöskäl är tex inte lokala.

Företagande

Kommunal påverkansfaktor: rätt liten

Här är det lokala valet relativt oviktigt. Stora frågorna, som arbetsgivaravgift, företagsskatt, byråkrati kring företagande etc är allt nationella saker. Det som spelar mest roll här lokalt är praktiska saker så som: hur service-minded är det att få tillstånd från miljöförvaltningen att öppna en restaurang, eller hur enkelt är det att bygga ut sina produktionslokaler. En annan sak som påverkar mycket av lokalpolitik är hur mycket insatser som finns för att hjälpa nya företag att startas – innovationsmiljöer så som inkubatorer eller acceleratorer, stöd till Nyföretagarcentrum, och andra sådana initiativ. Mycket av detta avgörs på kommunal nivå (men finns en del statliga saker också, som tex inkubatorstöd)

Skolan

Kommunal påverkansfaktor: mycket stor

Detta är en väldigt stark kommunal angelägenhet. Både då man lokalt bestämmer om etableringen av nya skolor (och om det ska vara friskolor eller kommunala skolor), samt att kommunen är chefen över alla kommunala skolor. Så det är lokalpolitikerna som tillsätter vilka som jobbar på skolorna, och om skolor ska ha olika inriktningar, var skolor ska byggas och liknande saker. Dock bestämmer lokalpolitiken inte om läroplanen. Den bestäms av nationella politiken.

Migration

Kommunal påverkansfaktor: nästan ingen

Denna fråga är helt nationell, som bestämmer hur migrationen i Sverige ska gå till.

Integration

Kommunal påverkansfaktor: stor

Denna är delad. Mycket är nationella saker – arbetsinsatser genom arbetsförmedlingen är på nationella plan, stöd för SFI (svenska för invandrare) och liknande bestäms allt på nationella plan. Hur lätt det är att anställa och skära ner i verksamheten (LAS) bestäms nationellt. Men mycket görs även lokalt, av kommunens tjänstemän. Tex är SFI betalad och bestämd av staten, men utförs av kommuner eller genom kommunen av privata utbildare. Sedan har kommunen också ansvar för att så få personer som möjligt ska behöva få socialbidrag eller liknande, så det finns många lokala initiativ kring just integration för att se till att så många som möjligt kommer ut i arbete.

Men detta område är tyvärr komplext, då det styrs av en blandning av lokala och nationella initiativ, och dessa kan ibland t.o.m. motverka varandra, eller bara vara väldigt konstiga när man jämför dem. Detta är en av anledningarna till att integrationen går så trögt – ingen enskild part ”äger” hela frågan. (Det är lite liknande med skolan är min bild, där det är kommunerna som utför väldigt mycket, men läroplanen sätts nationellt och om inte den lokala skolan och nationella planen går åt samma håll, så blir det lätt väldigt fel)

[Det är också en av anledningar till att Social Business Lab gör flera saker med fokus på att just få personer som arbetar med integration att träffas och prata med varandra – ett sätt att lösa saker när man förstår vad andra gör.]

Sjukvård

Kommunal påverkansfaktor: nästan ingen

Denna avgörs nästan inte alls kommunalt. Sjukvård är den stora frågan i regionsvalet, och det lokala sjukhuset har inte kommunen med att göra, det styrs av regionen.

Äldrevård

Kommunal påverkansfaktor: mycket stor

Vård och omsorg, så som hemtjänst, det styrs dock kommunalt. Detta kan vara lite förvirrande, att det som gemene man kan identifiera för del av sjukvården är olika saker – där allt inom tex äldrevården är kommunalt. I en vanlig kommun jobbar majoriteten av alla anställda antingen inom skolan eller inom äldrevården. Så dessa två områden har väldigt stor påverkan lokalt.

Säkerhet

Kommunal påverkansfaktor: rätt liten

Här är det mesta inte lokalt. Polisen styrs nationellt, och den lokala politiken har inget att säga till om direkt. Dock kan den lokala politiken påverka trygghetsplanering i staden, genom att tex sätta upp fler lampor vid sträckor som upplevs otrygga, eller bygga om delar för att göra dem mer trygga. Men antalet poliser och var polisen är och syns kan lokalpolitiken inte påverka.

Infrastruktur

Kommunal påverkansfaktor: mittemellan

Stadens egna gator är lokala frågor, men regionstrafik så som pendeltrafik, tåg och motorvägar är nationella. Så här kan lokalpolitiken bara påverka lite, för det är ofta de större leden / järnvägen som är den stora begränsningen, och den är inte lokal.

Det finns många fler saker som kommunen påverkar, men jag ville välja ut några saker jag bryr mig om mycket eller som jag tror många bryr sig om, och belysa lokalpolitikernas roll i dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *